Kurs gospodarki odpadami komunalnymi 8h

Udział w szkoleniu gospodarka odpadami komunalnymi polecamy:

  • pracownikom administracji publicznej
  • specjalistom z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi
  • specjalistom ds. ochrony środowiska i selektywnego zbierania odpadów
  • przedstawicielom samorządów gminnych
  • przedstawicielom przedsiębiorstw

Uczestnicy podczas szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi będą wiedzieli jak będzie wyglądał model gospodarki odpadami obowiązujący od lipca 2013 roku. Osoby biorące udział w kursie będą znali zasady ewidencji gospodarki odpadami, uczestnicy poznają także aktualny stan prawny.Głównym założeniem szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi jest przedstawienie i wyjaśnienie osobom zajmującym się zagadnieniami gospodarki odpadami nowych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Program kursu

1. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z przepisów prawa
2. Porównanie modelu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach – porównanie dotychczasowych i nowych rozwiązań w odniesieniu do nowelizacji
– obowiązek osiągnięcia przez gminę i przedsiębiorców odpowiednich poziomów odzysku oraz sankcje za nieosiągnięcie,
– likwidacja zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zastąpienie go wpisem do rejestru działalności regulowanej,
– wprowadzenie szeregu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zasady jej ustalania i podmioty obowiązane,
– obowiązek organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych,
– zasady tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów ze wskazaniem przykładów jej sporządzania,
– plany gospodarki odpadami w nowym ujęciu,
– obowiązek budowy przez gminy regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych,
– warunki wyboru przez gminę podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
– rola zakładu komunalnego w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi;
– forma prawna zakładu komunalnego,
– minimalne wymagania dla firm komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
– rozszerzona sprawozdawczość gmin, marszałków województw i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
– przepisy przejściowe – ze szczególnych uwzględnieniem ścieżki dojścia do docelowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi,
3. Składowanie odpadów
4. Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi- ujęcie praktyczne
5. Opłaty i kary za nieprzestrzegania zapisów ustawy
– Czynniki wpływające na wielkość kar,
– Wysokości administracyjne nakładanych kar