Kurs zatrudnianie cudzoziemców 8h

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, księgowości, w właścicieli firm czy biur rachunkowych chętnych zatrudnić cudzoziemców.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę między innymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców, różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG, obowiązki pracodawcy wobec innych instytucji prawnych, konsekwencji prawnych zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia oraz cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców.

Program kursu

1. Cudzoziemiec w Polsce
– Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
– Aktualne przepisy prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców
2. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi
– Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
– Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
3. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
– Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczanie z Urzędem Skarbowym
– Formy umów zatrudniania cudzoziemców
4. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia
5. Opracowywanie planu zatrudniania cudzoziemców
6. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w Firmie
7. Cele i korzyści z zatrudnianiem cudzoziemców
– Zacieśnienie kontaktów gospodarczych z krajami, których obywatele będą podejmować pracę w RP
– Inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy
– Wsparcie pracodawców głównie z branż budowlanych, transportowych czy sektora rolnego
8. Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców
– Brak regulacji ułatwiających zatrudnianie wykwalifikowanych cudzoziemców
– Wzrost nielegalnych pracowników
– Obniżenie prestiżu RP na arenie międzynarodowej
9. Konsultacje z Wykładowcą