Prawo medyczne 8h

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej ZOZ-ami oraz innych osób zainteresowanych tematem outsourcingu, w tym: lekarzy, pielęgniarki, przedstawicieli związków zawodowych.

Szkolenie ma na celu uświadomienie osobom wykonującym zawody medyczne odpowiedzialności jaka na nich spoczywa w związku z wykonywanym zawodem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego.

Program kursu

 1. Odpowiedzialność cywilna podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (wybrane zagadnienia
 2. Charakter cywilnej odpowiedzialności kontraktowej
 3. Prawa pacjenta: w szczególności prawo do informacji, prawo dostępu do dokumentacji medycznej i skutki naruszenia tych praw
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 5. Skutki wypadku medycznego
 6. Kompensacja szkód na osobie w następstwie wypadków medycznych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
 7. Zasada pełnego odszkodowania
 8. Kompensacja szkody majątkowej
 9. Renty
 10. Odszkodowanie
 11. Zwrot innych kosztów związanych ze szkodą majątkową
 12. Kompensacja szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 13. Zasady i zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy
 14. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów lekarskich
 15. Problemy praktyczne kompensacji następstw wypadków medycznych