Szkolenie z prawa prasowego i informacji publicznej 8h

Szkolenie adresowane jest dla rzeczników prasowych, osób pełniących reprezentacyjne stanowiska w urzędach, osób zobowiązanych do udzielania informacji oraz dla każdego zainteresowanego tą tematyką. Prawo prasowe podobnie jak ustawa o informacji publicznej, to dziedziny, które w jakimś stopniu dotyczą każdego, kto ma styczność z różnymi mediami, również elektronicznymi.

Po odbyciu szkolenia z prawa prasowego oraz informacji publicznej uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zasad udzielania informacji o firmie, praw i obowiązków z tym związanych, granic dozwolonej prawem krytyki prasowej oraz sposobów na niezgodne z prawem działania dziennikarzy. Ponadto zapoznają się z istotą i zasadami zamieszczania i konstruowania sprostowań i odpowiedzi oraz prawem do autoryzacji i wywiadu.

Program kursu

1. Zasady ogólne prawa prasowego, zakres przedmiotowy regulacji prawnych, definicje ustawowe:
– Pojęcie wolności prasy, akty prawne regulujące prawo prasowe
– Ograniczenia wolności prasy, zakres wolności słowa, terminologia prawa prasowego
– Podstawowe zasady ogólne dotyczące funkcjonowania i zadań prasy
– Zakres przedmiotowy y ustawy o radiofonii i telewizji, organizacja działalności wydawniczej
2. Prawa i obowiązki dziennikarzy
– Prawo do informacji, treść i zakres jej udostępniania
– Zakazy publikacji, prawo do krytyki
– Pozostałe prawa i obowiązki dziennikarskie
– Tajemnice prawnie chronione
3. Sprostowania i odpowiedzi
4. Odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy
– Rodzaje odpowiedzialności, pojęcie dobra osobistego, ochrona życia prywatnego
– Odpowiedzialność karna i cywilna
5. Czym jest informacja publiczna? – analiza przedmiotowa w świetle prawa
6. Informacja publiczna a informacja przetworzona
7. Prawo dostępu do informacji a obowiązek informowania.
8. Ograniczenia w udostępnianiu informacji
9. Procedury udostępniania informacji publicznej