Kursy kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) skierowany jest do wszystkich osób dorosłych (ukończone 18 lat), bez względu na wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz dyplom technika w danym zawodzie lub uzupełnić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Tego typu formę kształcenia zawodowego dla dorosłych wprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. Kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN w zawodach w zakresie jednej danej kwalifikacji (K).

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) w danym zawodzie oraz poosiadanie wykształcenia średniego pozwala na zdobycie pełnego zawodu, dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie może otrzymać:
• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

W przypadku gdy osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Kierunki Kształcenia: