Górnik eksploatacji otworowej

Zawód: górnik eksploatacji otworowej 811301
Kwalifikacje: M
.09.Eksploatacja otworowa złóż;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego:
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Podstawy podziemnej eksploatacji złóż
Pracownia techniczna
Miernictwa górnicze
Maszyny i urządzenia górnicze
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.9. Eksploatacja otworowa złóż:
Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych złóż
Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin