Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Zawód: górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
KwalifikacjeM.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego:
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Podstawy podziemnej eksploatacji złóż
Pracownia techniczna
Miernictwa górnicze
Maszyny i urządzenia górnicze
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową:
Udostępnianie i urabianie złoża
Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych
Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych