Ogrodnik

Zawód: ogrodnik 611303
Kwalifikacje: R
.5.Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska:
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Podstawy rolnictwa
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
Prowadzenie produkcji sadowniczej
Prowadzenie produkcji warzywniczej
Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie