Ratownik medyczny

Zawód: ratownik medyczny 325601
Kwalifikacje: Z
.12.Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie:
Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
Podejmowanie i prowadzenie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
Ewakuowanie i transportowanie poszkodowanych
Udzielanie wsparcia psychicznego
Postępowanie ratunkowe w wypadkach masowych i katastrofach
Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych