Szkoła Policealna Dwuletnia

O szkoleCzas trwania oraz tryb naukiZapisy oraz wymagane dokumentyKorzyści dla Ciebie
Szkoła Policealna jest szkołą zawodową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do miejskiej ewidencji placówek oświatowych, podlega nadzorowi władz oświatowych. Wystawia bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydaje bezpłatnie indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich.

Szkoła skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości. Nauka trwa od jednego roku do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu i odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Po ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku MEN. Ponadto po zdaniu kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.
Szkoła wydaje także dyplomy EUROPASS które umożliwiają naukę, praktykę i pracę za granicą.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry.*
Zajęcia prowadzone są w trybie:
– zaocznym, tj. w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie
– wieczorowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00
– e-learningowym
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

*Wyjątek: Technik BHP – nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.

Wymagane dokumenty:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego)
– 3 zdjęcia
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły)
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– brak opłat za egzaminy
Kierunki Kształcenia: