Technik Administracji

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik administracji to osoba odpowiedzialna za gromadzenie, interpretację oraz obieg dokumentacji i informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Podczas pracy stosuje przepisy prawne z różnych dziedzin prawa, posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej oraz dokumentacją księgową. Ważne zadania technika administracji to min: przygotowanie sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań, redagowanie pism, korespondencji i notatek służbowych, planowanie kosztów i przychodów, opracowywanie projektów aktów administracyjnych, przygotowywanie projektów umów, czy planowanie i organizacja narad, zebrań, konferencji.
Technik administracji znajduje zatrudnienie w urzędach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik administracji 334306
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
2. Język obcy w administracji
3. Podstawy prawa pracy
4. Podstawy prawa cywilnego
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Finanse publiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Wykonywanie prac biurowych
2. Postępowanie w administracji