Technik Archiwista

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik archiwista jest osobą zajmującą się zakładaniem, organizacją i prowadzeniem archiwum zakładowego. Wie jak gromadzić, przechowywać, zabezpieczać i udostępniać zasoby archiwalne. Jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie dokumentacji aktowej oraz opracowywanie inwentarza książkowego. Zna zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej oraz obsługi komputerowego systemu informacji archiwalnej. Zarządza dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.
Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: archiwach zakładowych, archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik archiwista 441403
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1. Podstawy archiwistyki
2. Metody pracy w archiwum zakładowym
3. Prawo archiwalne
4. Język obcy zawodowy w archiwistyce
5. Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych