Technik BHP

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik BHP kontroluje i ocenia stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. W przypadku występowania zagrożeń, proponuje sposób ich zlikwidowania. Bada przyczyny wypadków, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków oraz blokuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Technik bhp zajmuję się także doradztwem w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzeniem szkoleń wstępne nowo przyjętych pracowników, oraz odsuwaniem od pracy osób dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.
Technik BHP znajduje zatrudnienie w firmach i instytucjach zobligowanych ustawą do zatrudnienia pracownika służby bhp oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą min. świadcząc usługi szkoleniowe w zakresie zasad bhp..
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik BHP 325509
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prawa pracy
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
3. Ergonomia w procesie pracy
4. Zagrożenia w środowisku pracy
5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1.Ocena ryzyka zawodowego
2. zagrożeń w środowisku pracy
3. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy