Technik Eksploatacji Portów i Terminali

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik eksploatacji portów i terminali obsługuje środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Kontroluje urządzenia przeładunkowe, bada ich stan techniczny przed rozpoczęciem pracy a także ich zabezpieczenie po jej zakończeniu. Koordynuje prace związane z magazynowaniem, składowaniem, przeładunkiem towarów i ładunków oraz tworzy dokumentacje dotyczącą tych prac. Zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniami, nadzoruje ich ważenie, sortowanie i etykietowanie oraz zajmuje się obsługą podróżnych w portach i terminalach.
Technik eksploatacji portów i terminali może zostać zatrudniony w: firmach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali 311104
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podróżni w portach i terminalach
2. Podstawy organizacji portów i terminali
3. Transport w portach i terminalach
4. Procesy magazynowe w portach i terminalach
5. Język obcy w eksploatacji portów i terminali

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
2. Obsługa magazynów
3. Eksploatacja środków transportu