Technik Geolog

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Absolwent pracuje przy nadzorze wykonania odwiertów badawczych i eksploatacyjnych, pobieraniu próbek z odwiertów badawczych, rysowaniu profili i przygotowywaniu danych dla inżynierów geologów. W budownictwie technik geolog przygotowuje dane do określenia jak duża konstrukcja może być zbudowana w danych warunkach. Za pomocą sond pobiera próbki gruntu (skał) z terenu budowy i poddaje je badaniom laboratoryjnym, badając zagęszczenie, nośność i przepuszczalność dla wody. Badając warstwy wodonośne technik geolog bada głębokość lustra wody, przeprowadza próbne pompowania wody ze studni, mierzy wydajność studni.
Technik geolog jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych oraz przedsiębiorstwach opracowujących projekty prac geologicznych, przeprowadzających badania laboratoryjne i wykonywających prace geologiczne w terenie. Ponadto technik geolog może podjąć prace w dziale turystyki przy min. projektowaniu tras geoturystycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik geolog 311106
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: R.25. Wykonywanie prac geologicznych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Geologia dynamiczna i strukturalna
2. Mineralogia i petrografia
3. Geologia Polski z geoturystyką
4. Podstawy techniki
5. Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń
6. Język obcy w geologii
7. Przepisy prawa i BHP w geologii
8. Działalność gospodarcza w geologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Terenoznawstwo i kartografia geologiczna
2. Hydrogeologia i geologia inżynierska
3. Komputerowe wspomaganie w geologii
4. Geologia złóż