Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z organizacją i realizacją ochrony osoby fizycznej, zabezpieczenia technicznego, ochrony obszarów, wartości pieniężnych oraz obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Zapewnia bezpieczeństwo na imprezach masowych. Wykonuje zadania w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy.
Technik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje zatrudnienie w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich jednostkach, w których potrzebna jest ochrona oraz może starać się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.3. Ochrona osób i mienia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku technika ochrony fizycznej osób i mienia
3. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie osób i mienia
4. Język obcy w ochronie osób i mienia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
2. Ochrona imprez masowych
3. Ochrona osób
4. Ochrona konwoju
5. Wyszkolenie strzeleckie
6. Techniki interwencyjne i samoobrona