Technik Rachunkowości

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik rachunkowości osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości, analizy finansowej i rejestru transakcji finansowych. Troszczy się o przestrzeganie terminów płatności i prawidłowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Weryfikuje dokładność dokumentów i rejestrów. Dokonuje zapisów księgowych, interpretuje dane finansowe oraz ewidencjonuje dokumenty finansowe. Ponadto absolwent tego kierunku przygotowany jest do rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS oraz wykonywania rozliczeń, bilansów i raportów finansowych.
Absolwenci kierunku mogą zostać zatrudnieni w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik rachunkowości 431103
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność gospodarcza
2. Język obcy w rachunkowości
3. Rachunkowość finansowa
4. Wynagrodzenia i podatki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Dokumentacja biurowa
2. Prowadzenie biura rachunkowego
3. Rozliczanie wynagrodzeń i podatków