Technik Teleinformatyk

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik teleinformatyk projektuje, wdraża, eksploatuje oraz konserwuje systemy i sieci teleinformatyczne. Montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Cechuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). Łączy systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne współdziałanie i relacje. Stwarza programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi. Instaluje komputery w sieci. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach. Chroni komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach. Przeciwdziała zawirusowaniu sieci. Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Bierze udział w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i ich wyposażaniu. Standaryzuje stacje robocze i serwery. Rozpoznaje błędy w systemach teleinformatycznych i określa ich przyczyny. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń teleinformatycznych. Opisuje i konfiguruje systemy operacyjne telefonów komórkowych. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną. Integruje systemy teleinformatyczne z systemami informatycznymi za granicą.
Technik teleinformatyk może podjąć prace w przedsiębiorstwach świadczących usługi teleinformatyczne lub informatyczne, jak również w we wszystkich firmach, które w swojej działalności wykorzystują komputery. Technicy teleinformatycy mogą wiec podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których komputery mają zastosowanie.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik teleinformatyk 351103
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Elektrotechnika i elektronika
2. Język obcy zawodowy
3. Technologie elementów teleinformatycznych
4. Podstawy działalności gospodarczej z wykorzystaniem urządzeń technik komputerowych
5. Przetwarzanie i obróbka sygnałów
6. Komputerowe wspomaganie projektowania z elementami bhp
7. Podstawy teleinformatyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Systemy komputerowe
2. Systemy teletransmisyjne
3. Pomiary elektryczne i elektroniczne