Technik Turystyki Wiejskiej

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik turystyki wiejskiej wie jak samodzielnie i efektywnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. Zna zasady organizowania i planowania działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz organizowania, planowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Posiada umiejętność wyszukiwania i realizowania atrakcji turystycznych. Jest świadomy prawidłowej obsługi klienta.
Absolwent kierunku otrzymuje uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego lub może podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 515203
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
2. Język obcy w turystyce
3. Produkcja rolnicza
4. Usługi agroturystyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Obsługa turystyczna
2. Prowadzenie produkcji rolniczej
3. Usługi żywieniowe
4. Usługi noclegowe