Technik Weterynarii

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik weterynarii posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych oraz realizowania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania i leczenia chorób zwierząt. Może podawać leki dostępne bez recepty lub zalecone przez lekarza weterynarii Opiekuję się zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Jest przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przeprowadzania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt. Wie jak udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.
Technicy weterynarii znajdują zatrudnienie na stanowisku pomocnika lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt, w laboratoriach weterynaryjnych, schroniskach, ogrodach zoologicznych, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt oraz w organach inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyty zawód stwarza także możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zatrudnienia w firmach związanych z agrobiznesem.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik weterynarii 324002
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność gospodarcza w weterynarii
2. Język obcy w weterynarii
3. Przepisy ruchu drogowego
4. Anatomia i fizjologia zwierząt
5. Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
6. Diagnostyka weterynaryjna
7. Choroby i pielęgnacja zwierząt
8. Administracja weterynaryjna
9. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
3. Zabiegi weterynaryjne
4. Analityka weterynaryjna
5. Kontrola i nadzór weterynaryjny