Technik Wiertnik

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik wiertnik wykonuje otwory wiertnicze w poszukiwaniu złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych słodkich i mineralnych, surowców stałych itp. oraz otwory eksploatacyjne do eksploatacji surowców płynnych. Może pracować przy wykonywaniu przewiertów, otworów geotermalnych, studni wierconych, badań hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich terenów. Ponadto bierze udział w ustalaniu parametrów wiercenia, prowadzi dokumentację wykonywanych prac, kontroluje i przygotowuje stosowane narzędzia oraz maszyny. Prowadzi nadzór nad pracą załogi wiertniczej.
Technik wiertnik może być zatrudniony w zakładach prowadzących wiercenia poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, odmetanowanie kopalń węgla kamiennego czy też badania geologiczno-inżynierskie terenów, badania hydrogeologiczne. Poza tym może pracować w zakładach wykonujących prace geologiczne i wiercenia geofizyczne a także odwierty eksploatacyjne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik wiertnik 311707
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
M.8 Wykonywanie prac wiertniczych
M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy techniki
2. Język obcy zawodowy
3. Podstawy geologii
4. Podstawy działalności gospodarczej z użytkowaniem komputera
5. Podstawy geofizyki
6. Maszyny i urządzenia wiertnicze
7. Prawo geologiczne i górnicze
8. BHP pracy wiertnika
9. Człowiek praca , środowisko

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Pracownia techniczna
2. Pracownia wiertnicza
3. Pracownia organizacji prowadzenia prac wiertniczych
4. Pracownia przygotowania dokumentacji