Technik agrobiznesu

Zawód: Technik agrobiznesu 331402

KwalifikacjeR.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w agrobiznesie
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
Podstawy ekonomiki agrobiznesu
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
Planowanie przetwórstwa żywności
Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie