Technik analityk

Zawód: technik analityk 311103
Kwalifikacje
A.59.Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;
A.60.Wykonywanie badań analitycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 4 lata, tj. 8 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych:
Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych
Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.60. Wykonywanie badań analitycznych:
Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych