Technik architektury krajobrazu

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Kwalifikacje: R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Podstawy architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne
Obiekty małej architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobrazu
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzanie obiektów architektury krajobrazu
Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu