Technik archiwista

Zawód: technik archiwista 441403
Kwalifikacje:
A.63.Organizacja i prowadzenie archiwum;
A.64.Opracowanie materiałów archiwalnych;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum:
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do
archiwum państwowego
Organizowanie archiwum
Prowadzenie archiwum
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych:
Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych