Technik ekonomista

Zawód: Technik ekonomista 331403

KwalifikacjeA.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
A.36. Prowadzenie rachunkowości

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. może uzyskać tytuł Technik rachunkowości.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Podstawy ekonomii
Technika pracy biurowej
Statystyka
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Organizowanie działalności
Kadry i płace
Planowanie, analiza i sprawozdawczość
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości
Rachunkowość
Inwentaryzacja
Analiza i sprawozdawczość finansowa