Technik elektroradiolog

Zawód: technik elektroradiolog 321103
Kwalifikacje: Z
.21.Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:
Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki
Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego
Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej
Wykonywanie radioterapii
Wykonywanie badań elektromedycznych