Technik geodeta

Zawód: technik geodeta 311104
Kwalifikacje: B.34.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów;
B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych;
B.36.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
Opracowywanie map i profili terenu
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych :
Geodezyjne opracowywanie danych projektowych
Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:
Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami