Technik geolog

Zawód: technik geolog 311106
Kwalifikacje: R
.25.Wykonywanie prac geologicznych;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.25. Wykonywanie prac geologicznych:
Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń
Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów
Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych