Technik handlowiec

Zawód: technik handlowiec 522305
Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży;
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca – nie jest wymagane wykształcenie średnie. 
Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21. może uzyskać tytuł Technik księgarstwa. 

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Towaroznawstwo
Prawo konsumenta
Promocja
Podstawy ekonomii
Technika pracy biurowej
Statystyka
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży
Organizowanie sprzedaży
Sprzedaż towarów
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.22.Prowadzenie działalności handlowej
Organizowanie działań reklamowych o marketingowych
Zarządzanie działalnością handlową
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno – finansowej