Technik inżynierii środowiska i melioracji

Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
Kwalifikacje: R
.23.Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska;
R.24.Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 3,5 roku, tj. 7 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska:
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych:
Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
Nawadnianie użytków rolnych
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych