Technik ochrony środowiska

Zawód: technik ochrony środowiska 325511
Kwalifikacje: R
.7.Ocena stanu środowiska;
R.8.Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.7. Ocena stanu środowiska:
Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska
Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska:
Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód
Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego   Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb