Technik ogrodnik

Zawód: technik ogrodnik 314205
Kwalifikacje:
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł Fotograf. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
Prowadzenie produkcji sadowniczej
Prowadzenie produkcji warzywniczej
Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych