Technik organizacji reklamy

Zawód: technik organizacji reklamy 333906
Kwalifikacje
A.26.Sprzedaz produktów i usług reklamowych;
A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Marketing
Elementy towaroznawstwa
Podstawy fotografii
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26.Sprzedaz produktów i usług reklamowych
Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Tworzenie przekazu reklamowego
Projektowanie środków reklamowych
Tworzenie planu medialnego
Przygotowywanie środków reklamowych
Badanie skuteczności reklamy