Technik pożarnictwa

Zawód: technik pożarnictwa 311919
Kwalifikacje:
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych;
Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych:
Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych
Kopiowanie i obróbka obrazu
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:
Identyfikowanie zagrożeń
Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń