Technik rolnik

Zawód: technik rolnik 314207
Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska:
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Podstawy rolnictwa
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej:
Prowadzenie produkcji roślinnej
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
Organizowanie produkcji roślinnej
Organizowanie produkcji zwierzęcej