Technik spedytor

Zawód: technik spedytor 333108
Kwalifikacje:
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu;
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja pracy małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach administracyjno – usługowego
Technika biurowa
Statystyka
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
Planowanie realizacji procesów transportowych
Przygotowywanie ładunków do transportu
Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
Prowadzenie dokumentacji
Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Kalkulowanie cen usług spedycyjno – transportowych