Technik teleinformatyk

Zawód: technik teleinformatyk 351103
Kwalifikacje: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:
Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich:
Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych:
Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych
Administrowanie sieciami teleinformatycznymi