Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
Kwalifikacje: B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej