Technik usług pocztowych i finansowych

Zawód: technik usług pocztowych i finansowych 421108
Kwalifikacje: A.66.Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego;
A.67.Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.66.Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego:
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Realizowanie usług finansowych
Realizowanie obrotu towarowego
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.67.Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich:
Opracowywanie przesyłek
Ekspediowanie i przewóz przesyłek