Technik weterynarii

Zawód: technik weterynarii 324002
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt:
Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych:
Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej:
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa