Technik wiertnik

Zawód: technik wiertnik 311707
Kwalifikacje: M.8 wykonywanie prac wiertniczych;
M.34 organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.8 wykonywanie prac wiertniczych:
Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.34 organizacja i prowadzenie prac wiertniczych:
Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
Prowadzenie dokumentacji wierceń
Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych
Planowanie i realizacja procesu wiercenia