Wiertacz

Zawód: wiertacz 811305
Kwalifikacje: M.8. Wykonywanie prac wiertniczych;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.8. Wykonywanie prac wiertniczych:
Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych