Liceum dla dorosłych

O szkoleCzas trwania oraz tryb naukiZapisy oraz wymagane dokumentyKorzyści dla Ciebie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisane do ewidencji placówek oświatowych. Wystawia bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydaje bezpłatnie legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich.

To szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym, tj. w soboty i niedziele, co dwa tygodnie i trwa 3 lata (6 semestrów).

Po ukończeniu Liceum absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia szkoły średniej na druku MEN i może przystąpić do egzaminu maturalnego po którym otrzymuję świadectwo dojrzałości.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
1. Język polski
2. Język obcy
3. Historia
4. Wiedza o społeczeństwie
5. Matematyka
6. Fizyka i astronomia
7. Chemia
8. Biologia
9. Geografia
9. Podstawy przedsiębiorczości
10. Technologia informacyjna

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.
Zajęcia prowadzone są w trybie:
– zaocznym, tj. w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie
– wieczorowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00
– e-learningowym
Wymagane dokumenty:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
– 3 zdjęcia
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły)
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– brak opłat za egzaminy