Asystentka stomatologiczna

Zawód: asystentka stomatologiczna 325101
Kwalifikacje:
Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy:
Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego