Higienistka stomatologiczna

Zawód: higienistka stomatologiczna 325102
Kwalifikacje: Z
.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia:
Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Współdziałanie z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty