Agent Ubezpieczeniowy

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Agent Ubezpieczeniowy
Zakres: Obsługa klienta
Obszar: Rachunkowość, księgowość, finanse

Program szkolenia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze agenta ubezpieczeniowego. Konstruując dokumentację programową przyjęto założenie, że kandydat szkolenia potrafi już rozróżnić i scharakteryzować ofertę produktów ubezpieczeniowych lub równolegle będzie zdobywał wiedzę w tym zakresie.
Praca agenta ubezpieczeniowego może być skierowana na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych lub osobowych. Jednak obsługa klienta w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jest podobna, niezależnie od przedmiotu ubezpieczenia i stanowi najważniejszy warunek efektywności prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko samego agenta, ale całego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Opis obowiązków:
Agent ubezpieczeniowy w zakresie obsługi klienta organizuje w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycję poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Opracowuje ofertę produktów ubezpieczeniowych w celu przedstawienia jej potencjalnemu klientowi. Nawiązuje kontakt z klientem, bada jego potrzeby oraz ryzyko ubezpieczenia i dobiera do nich ofertę produktu ubezpieczeniowego. Przyjmuje od klienta wniosek o ubezpieczenie. Oblicza i ustala wysokość składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie. Zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia. Opracowuje oraz dostarcza klientowi i ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zawartą umowę. Udziela klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem. Utrzymuje stały bezpośredni kontakt z klientem. Załatwia formalności związane ze zmianą warunków ubezpieczenia, zawieszenia lub odwieszenia oraz likwidacji polisy ubezpieczeniowej. Prowadzi dokumentację zgodnie z wymogami ubezpieczyciela. Może ustalać zasadność roszczeń i przysługujących odszkodowań.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w towarzystwach ubezpieczeniowych lub pracować na zasadzie samozatrudnienia, będąc jednocześnie stroną umowy agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeniowym.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Planowanie pracy zgodnie z cyklem sprzedaży
2. Tworzenie bazy potencjalnych klientów
3. Zasady autoprezentacji
4. Nawiązanie kontaktu z klientem
5. Zachowanie się agenta ubezpieczeniowego podczas a i rozmowy z klientem – Zachowanie się agenta ubezpieczeniowego podczas spotkania i rozmowy z klientem
6. Rozpoznawanie potrzeb ubezpieczeniowych klienta
7. Skuteczne komunikowanie się z klientem
8. Prezentowanie „portfela” produktów ubezpieczeniowych
9. Wybór wariantu ubezpieczenia
10. Analiza zalet wybranego produktu
11. Techniki argumentowania i reagowania na odmowę
12. Dokumentowanie sprzedaży ubezpieczenia
13. Zgłoszenie klienta do towarzystwa ubezpieczeniowego
14. Ustalanie zasad współpracy posprzedażowej z klientem
15. Prezentowanie nowych produktów ubezpieczeniowych
16. Zmiana warunków umowy lub likwidacja polisy
17. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego
18. Kształtowanie postaw etycznych agenta ubezpieczeniowego
19. Kształtowanie zaufania klienta
20. Analizowanie przepisów prawnych regulujących pracę agenta ubezpieczeniowego