Agroturystyka

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Agroturystyka

Absolwent kierunku jest przygotowany do organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarze wiejskim. Planuje, organizuje i wykonuje prace w gospodarstwie rolnym. Obsługuje klienta w gospodarstwie agroturystycznym zgodnie z przyjętymi normami i zasadami. Zna i przestrzega zasady racjonalnego żywienia człowieka. Potrafi także organizować imprezy i usługi turystyczne na obszarze wiejskim, uwzględniając specyfikę danego regionu.

Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, jak również będą mogli podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych oraz zakładach gastronomicznych.
Nauka trwa 1 rok.

Plan nauczania:

1. Propedeutyka turystyki
2. Prawo w turystyce i hotelarstwie
3. Psychospołeczne podstawy agroturystyki
4. Podstawy dietetyki
5. Geografia turystyczna
6. Agroekologia
7. Hodowla zwierząt gospodarskich
8. Marketing w agroturystyce
9. Elementy rachunku ekonomicznego
w agroturystyce
10. Obsługa konsumenta