Doradca personalny

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Doradca personalny
Zakres: Projektowanie, wdrażanie, realizacja i ewaluacja systemów ocen pracowniczych
Obszar: Administracja, rozwój regionów

Doradca personalny powadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników (najczęściej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnego pracodawcy, z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawców i kandydata do pracy.

W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
-zidentyfikować i opisać elementy pracy projektowej – w tym szczególnie: organizację projektu, procesy kierujące, strukturę projektu, podstawowe techniki zarządzania projektem;
-sporządzić plan projektu, etapu i zespołu z uwzględnieniem: nakładów pracy, kosztów, wyposażenia);
-zidentyfikować, opisać i przygotować narzędzia do ewaluacji projektu stosownie do etapu i zakresu wykonanych prac;
-samodzielnie odczytywać zapisy strategii organizacji; wymienić podstawowe procesy biznesowe;
-samodzielnie sformułować misję i wizję organizacji, potrafi zidentyfikować źródła wartości obowiązujących w organizacji;
-scharakteryzować wszystkie elementy modelu kompetencji; nazywa i dokonuje opisu kompetencji, potrafi wyróżnić kompetencje niezbędne do realizacji strategii, buduje macierz kompetencji;
-dostosować metody badań do zakresu i terenu badań, samodzielnie skonstruować kwestionariusz wywiadu i ankiety;
-sporządzić kartę opisu stanowiska pracy;
-zaprojektować narzędzia i przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy;
-dostosować wskaźniki ocen do kryteriów ocen, sporządza opisy wskaźników jakościowych;
-zaprojektować narzędzia i przeprowadzić ocenianie pracowników;
-przeprowadzić instruktaż dla pracowników w zakresie wskaźników oceny;
-wykorzystać wyniki ocen pracowniczych do:
*planowania indywidualnych ścieżek karier,
*ustalania planów szkoleniowych,
*zaprojektowania zmian w systemie ocen pracowniczych.

Opis obowiązków:
Doradcy i specjaliści tej grupy prowadzą działalność projektową, współuczestniczą w opracowywaniu narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w/ dla organizacji. Dostosowują narzędzia zarządcze do wymogów stawianych przez zakłady pracy, planują proces realizacji celów strategicznych, organizują i projektują szkolenia dla kadry kierowniczej. Mogą specjalizować się w opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluacji systemów ocen pracowniczych dla rynku pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych świadczących usługi na rzecz doskonalenia i szkolenia pracowników oraz rozwoju organizacji. Mogą również pracować na własny rachunek zgodnie z przepisami ustaw: o działalności gospodarczej i prawie autorskim.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Wyjaśnienie istoty pracy projektowej
2. Planowanie procesu prac w projekcie
3. Źródła zanieczyszczeń motoryzacyjnych
4. Stosowanie podstawowej dokumentacji projektowej
5. Projektowanie ewaluacji projektów
6. Wyodrębnianie procesów biznesowych na podstawie strategii organizacji
7. Charakteryzowanie struktury i rozpoznawanie elementów misji, wizji i kultury
8. Identyfikacja kompetencji na podstawie zadań zawodowych
9. Określanie kompetencji i sporządzanie ich opisu
10. Rozróżnianie i dobór optymalnych metod badań do specyfiki działalności organizacji
11. Analiza stanowisk pracy
12. Prowadzenie wartościowania stanowisk pracy
13. Projektowanie systemu ocen pracowniczych
14. Zabezpieczanie infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji ocen pracowniczych
15. Doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej – planowanie ścieżek karier
16. Ustalanie planów szkoleniowych
17. Zaprojektowanie zmian w systemie ocen pracowniczych