Doradca rolniczy

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Doradca rolniczy
Zakres: Rozwijanie podstawowych kompetencji doradczych
Obszar: Rolnictwo

Program kursu adresowany jest do absolwentów szkół wyższych (najczęściej rolniczych) zatrudnionych w placówkach doradztwa rolniczego. Zazwyczaj posiadają oni wystarczającą wiedzę i umiejętności dotyczące rolnictwa, niewystarczające zaś podstawowe kompetencje doradcze, organizatorskie, interpersonalne i metodyczne.

 
Oczekiwane rezultaty:
Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany został na opanowanie przez uczestników podstawowych kompetencji doradczych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
-projektować usługi doradcze w dostosowaniu do potrzeb rolników i innych mieszkańców wsi, z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji zarządzania w placówce doradztwa rolniczego,
-prawidłowo komunikować się z innymi ludźmi,
-pomagać rolnikom w rozwiązywaniu ich problemów zawodowy,
-dokonać pogłębionej analizy własnych postaw zawodowych i kreować własny wizerunek,
-rozwiązywać konflikty metodą „wygrana-wygrana”,
-pomagać rolnikom przygotować się i przeprowadzić negocjacje problemowe,
-występować w miejscu publicznym,
-zastosować nabyte umiejętności z andragogiki rolniczej w organizowaniu procesu doskonalenia zawodowego rolników i innych mieszkańców wsi,
-opracować program szkolenia zawodowego,
-zastosować wybrane aktywizujące metody nauczania (projektu, przypadku, tekstu przewodniego, gry ról, metaplanu) w szkoleniu dorosłych.

Opis obowiązków:
Świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników; organizuje różne formy podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników.

Obecny system państwowego doradztwa rolniczego składa się z dwóch odrębnych struktur w których absolwent szkolenia może zostać zatrudniony: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (KCDRRiOW) z dwoma oddziałami i siedmioma centrami regionalnymi, podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR) podległe poszczególnym wojewodom.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Identyfikowanie potrzeb doradczych rolników
2. Wykorzystywanie współczesnych tendencji zarządzania w projektowaniu działalności usługowej doradcy rolniczego
3. Przygotowanie projektów usług doradczych w zakresie przedsięwzięć dla wsi i rolnictwa
4. Identyfikowanie sytuacji problemowych rolników oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów
5. Wykorzystywanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy doradczej
6. Rozwiązywanie konfliktów różnymi metodami
7. Kształtowanie umiejętności negocjacji i współpracy z różnymi partnerami społecznymi
8. Rozróżnianie i dobór form edukacji do potrzeb rolników
9. Formułowanie celów edukacyjnych
10. Konstruowanie programów szkoleniowych
11. Stosowanie wybranych metod nauczania w procesie szkolenia zawodowego rolników
12. Dobieranie środków multimedialnych do szkoleń rolników
13. Konstruowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych
14. Przygotowanie techniczno-organizacyjne szkoleń